Llinell Gymorth Cymorth a Chyngor 24awr

0800 132 737

neu tecstiwch 'helpu' i

81066

Nid ar gyfer Penodiadau

Gwefan

Croeso i Wasanaeth Cwnsela Medra

PebblesMae Medra yn cynnig gwasanaeth dwyieithog, cyfrinachol, un-i-un ar gyfer gweithwyr yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae ein hymarferwyr cymwys a phrofiadol yn gweithio dros ardal ddaearyddol eang, gan helpu i sicrhau bod unigolion yn cael eu gweld mewn lleoliad o’u dewis nhw gyda chwnsela sy’n briodol ar gyfer eu hanghenion.

Fe all cwnsela helpu gyda phethau fel:

  • Straen a Phryder
  • Teimlo’n Flin
  • Ffobia
  • Panig
  • Bwlio yn y Gwaith
  • Anawsterau neu berthynas yn chwalu
  • Cam-drin
  • Profedigaeth


Bydd ein holl gwnselwyr yn cadw at godau ymarfer cyrff proffesiynol fel Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

Os yw eich cyflogwr eisoes wedi trefnu cytundeb gyda Medra i roi sesiynau cwnsela am ddim a'ch bod yn aelod o staff, ewch i'r dudalen ar gyfer Staff.

I gael gwybod mwy 01248 712865 info@medracounselling

 

MAE MEDRA YN PARHAU I DERBYN CYFEIRIADAU. MAE EICH IECHYD A DIOGELWCH YN BWYSIG IAWN I NI. OHERWYDD SEFYLLFA COVID-19 A'R RISG IECHYD MAE RHAN FWYAF O CWNSELWYR NAWR YN DEFNYDDIO NAILL AI CWNSELA DROS Y FFÔN NEU FIDEO / APPS. OS BYDDAI’N WELL I CHI DERBYN CWNSELA WYNEB YN WYNEB PLIS NODWCH HYN PAN Y BYDDWCH YN FFONIO NEU E-BOSTIO NI 01248 712865 info@medracounselling


Iaith Gwaith